Algemene Veroopsoorwaarden: "Wharn" platform

Laatste wijziging  : 10 juni 2020


Artikel 1 : Bedrijfsgegevens, contact gegevens en toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden regelen de diensten en de inhoud en goederen die te koop worden aangeboden door het bedrijf Wharn (via zijn platform) met het hoofdkantoor op 50 Place Pierre Delannoy, 7850 Enghien en die bekend is bij de bank Carrefour des Entreprises onder het nummer BE0767.456.377. Hierna “Wharn".

 2. Wharn verkoopt digitale inhoud/diensten (betaalde pinnen en publiceerd het logo van een bedrijf op de interactieve kaart) zowel aan professionals (ondernemers / bedrijven) als aan individuen (consumenten) die kopen voor niet-professionele doeleinden via het Platform.

 3. De Koper (wie hij ook is) erkent uitdrukkelijk dat hij deze Algemene Voorwaarden in hun geheel heeft gelezen en geaccepteerd, evenals hun voorrang op alle andere algemene of bijzondere voorwaarden van de partijen bij het plaatsen van een bestelling.

 4. Elk verzoek om contact (in het bijzonder om een ​​van de in de artikelen 6, 7 en 13 van deze algemene verkoopvoorwaarden voorziene rechten uit te oefenen) kan per post of door een e-mail te sturen naar: info@wharn.com.

 5. De ​​nietigheid, afwijking of onafdwingbaarheid van één of meer clausules van deze Algemene Voorwaarden laat de toepassing van de andere clausules onverlet. De partijen komen overeen om de betwiste clausule(s) te vervangen door een of meer andere die dezelfde functie(s) vervullen.

 6. In geval van verschillen tussen de taalversies van deze algemene verkoopvoorwaarden, prevaleert de Franstalige versie.

Artikel 2 : Definities

« Wharn » : het bedrijf Wharn dat in punt 1.1 van deze algemene verkoopvoorwaarden wordt geïdentificeerd ;

« Algemene verkoopsvoorwaarden/voorwaarden » : Deze algemene verkoopvoorwaarden ;

« Het Plateform » : het Wharn-platform dat toegankelijk is via zijn mobiele of pc-versie beschikbaar via de link www.wharn.com ;

« Betaalbare pin » : Bepaalde "pinnen" in de categorie "Er" die te koop worden aangeboden via het Platform (pinnen met gratis locatie en timing - dit kunnen vooraf terugkerende evenementen zijn). De prijs van een betaalde pin hangt af van de mate van reclame, zichtbaarheid, herhaling en de mate van zoom ;

« De verkoper » : Wharn ;

« Koper » : de koper(s) van een of meer betalende pinnen. Het kan een natuurlijke persoon zijn die handelt voor doeleinden die geen deel uitmaken van zijn commerciële, industriële, ambachtelijke of liberale activiteit of een professionele koper (d.w.z. een ondernemer / bedrijf dat in de loop van zijn activiteit koopt) ;

« Consument » : alleen kopers die natuurlijke personen zijn en die handelen voor doeleinden die geen deel uitmaken van hun commerciële, industriële, ambachtelijke of liberale activiteiten. Deze term wordt gebruikt wanneer bepaalde bepalingen van de algemene voorwaarden alleen van toepassing zijn op consumenten ;

« Gebruiker » : iedereen die een van de diensten van het platform gebruikt en een gebruikersaccount op het platform heeft aangemaakt ;

« Account » : de persoonlijke interface die een gebruiker heeft op het platform en die hem onder andere toegang geeft tot de diensten van het platform en om daar producten of diensten te bestellen ;

« Partijen » : Betekent een van de twee partijen bij het contract (in het enkelvoud), in het meervoud betekent Wharn en de Koper die een bestelling (van een betalende pin) via het platform heeft geplaatst.

Artikel 3 : Aanbiedingen en bestelproces

 1. De aanbiedingen van Wharn gaan altijd vergezeld van een volledige en gedetailleerde beschrijving van de aangeboden digitale inhoud of diensten. Deze beschrijving stelt de koper in staat om een ​​getrouwe en volledige beschrijving te hebben van de aangeboden digitale inhoud / diensten voordat hij zich ertoe verbindt. In geval van een kennelijke fout in de omschrijving is Wharn niet verplicht het desbetreffende producten of dienst te leveren.

 2. Indien een aanbieding tijdelijk is of onderhevig aan bijzondere voorwaarden, wordt dit altijd duidelijk vermeld in de aanbieding.

 3. Na bevestiging van uw bestelling of uiterlijk bij levering, sturen wij u een samenvatting van uw bestelling met een bijlage van een kopie van onze Algemene Voorwaarden in een formaat dat u kunt opslaan of afdrukken, wat wij aanbevelen in ieder geval te doen.

 4. Om een ​​bestelling te kunnen plaatsen, moet de Koper die een natuurlijk persoon is, minstens 18 jaar oud zijn. Als dit niet het geval is, moet hij de voorafgaande toestemming van zijn ouders of zijn voogd of wettelijke vertegenwoordiger verkrijgen om een ​​bestelling te kunnen plaatsen. Als Wharn van mening is dat de bestelling door een minderjarige is gedaan, behoudt Wharn zich het recht voor om deze bestelling te weigeren.

 5. Bestelproces: Om digitale inhoud /diensten te kopen, moet de Koper (wat het ook is) eerst een gebruikersaccount aanmaken (dit wordt uitgelegd omdat de verkochte producten en diensten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn aan de diensten aangeboden door het Platform) en selecteerd vervolgens het gewenste digitale inhoud / dienst en voeg het toe aan zijn "winkelmandje".

  Zodra de bestellingen zijn geplaatst, klikt de koper op het mandpictogram dat hem toegang geeft tot een overzichtspagina van zijn bestelling.

  De Koper vult vervolgens de informatie in met betrekking tot zijn identiteit en factuurgegevens.

  Op deze pagina moet de koper die zijn bestelling wil afronden, deze algemene voorwaarden en het privacy- en cookiebeleid van Wharn accepteren (selectievakjes) en tenslotte de knop activeren met de vermelding "bestelling met betalingsverplichting". Deze laatste stap maakt de definitieve bestelling voor de koper.

 6. De bestelling van de Koper wordt door Wharn geaccepteerd wanneer de Koper de bevestiging van zijn bestelling (per e-mail) ontvangt nadat Wharn de goedkeuring voor de transactie heeft ontvangen. Geen enkele bestelling wordt geaccepteerd of verwerkt zonder geldige betaling op naam van de (geregistreerde) kaarthouder.

 7. De Koper die een bestelling plaatst, accepteert dat zijn factureringsgegevens worden verwerkt door Wharn en de betalingsdienstaanbieder in overeenstemming met wat wordt uitgelegd in het privacy- en cookiebeleid van Wharn dat beschikbaar is via de link www.wharn.com/privacy/nl.

 8. Wharn behoudt het eigendom van de verkochte goederen tot volledige betaling van de prijs en de accessoires (eventuele kosten, rente en boetes).

Artikel 4 : Prijzen en betaalmiddelen

 1. Alle op het Platform vermelde prijzen zijn prijzen in euro's exclusief BTW en alle andere belastingen, belastingen en diensten.

 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden goederen en / of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 3. Wharn accepteert de volgende betaalmiddelen: Visa, Mastercard, Maestro, American Express en alle betalingsmethoden die aanwezig zijn op de site: https://stripe.com/fr-be/payments/features#cards en gebruikt Stripe.com als betalingsdienstaanbieder (die factuurgegevens verwerkt in overeenstemming met zijn eigen privacy- en cookiebeleid). De transactiegegevens zijn versleuteld met SSL-technologie.

Artikel 5 : Herroepingsrecht (alleen voor consumenten)

 1. Elke Consument die via het Platform een ​​aankoop doet, heeft in beginsel een termijn van 14 kalenderdagen vanaf het sluiten van de overeenkomst om de overeenkomst te herroepen.

 2. Als uitzondering op het herroepingsrecht dat aan Consumenten wordt verleend en in overeenstemming met VI.53 punt 13 van het Wetboek van Economische Wetgeving, wordt bepaald dat bij het aanbieden van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, de Consument die een dergelijke inhoud ziet af van de uitoefening van haar herroepingsrecht als de uitvoering van het contract is begonnen..

  In de praktijk erkent de consument, in het geval van een bestelling van een betaalbare pin door een consument, dat hij afstand doet van zijn herroepingsrecht als hij gebruik maakt van deze digitale inhoud.

 3. Behalve in de gevallen genoemd in 6.2 of door een andere uitzondering voorzien in het Wetboek van economisch recht, zijn de retourkosten, indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, altijd voor zijn rekening. Op uitdrukkelijk verzoek van de Consument streeft Wharn ernaar om (indien commercieel en technisch mogelijk en redelijk) een zo nauwkeurig mogelijke schatting van deze kosten te geven.

Artikel 6 : Conformiteit (alle Kopers) en wettelijke garantie (allen voor consumenten)

 1. Wharn garandeert kopers dat de digitale inhoud (of diensten) die het verkoopt, in overeenstemming is met hun bestellingen en voldoet aan de normale verwachtingen die ze kunnen hebben, rekening houdend met de productspecificaties. Voor digitale producten, deze omvatten toegankelijkheid, continuïteit, interoperabiliteit en beveiligingsfuncties. Wharn garandeert ook dat zijn producten op het moment van bestelling voldoen aan de vereisten van alle bestaande wetten.

 2. Bovendien genieten Consumenten de minimale wettelijke garantieperiode van twee jaar in geval van niet-naleving. Dit betekent dat in het geval van defecten in goederen die worden ontdekt tot 2 jaar na levering, de mogelijkheid voor de consument om de overeenkomst te ontbinden wegens gebrek aan conformiteit wordt vereenvoudigd of om een ​​conformiteit of een evenredige vermindering van de prijs.

  Als de fout binnen het zes maanden wordt geconstateerd, wordt aangenomen dat de fout sinds levering bestaat. De verkoper moet het tegendeel bewijzen als hij het niet eens is. Als de bevinding meer dan zes maanden na levering wordt gedaan, moet de consument het bestaan ​​van de non-conformiteit op het moment van levering bewijzen.

 3. De Koper (wie hij ook is) begrijpt dat als het defect klein is, hij geen terugbetaling kan eisen.

Artikel 7 : Duur en beëindiging

 1. De koper kan, indien het een overeenkomst van onbepaalde duur betreft, het overeenkomst voor de gehele duur van het overeenkomst opzeggen, rekening houdend met (indien van toepassing) de in het contract vermelde beëindigingsregels. De koper moet altijd een periode van één maand toestaan tussen de kennisgeving van zijn voornemen om de overeenkomst te beëindigen en de effectieve beëindiging van de overeenkomst.

 2. Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan maximaal 2 jaar duren.

 3. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd een stilzwijgende verlengingsclausule bevat, wordt het overeenkomst een overeenkomst voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van één maand.

 4. Indien een dienstverleningsovereenkomst voor bepaalde tijd tussen het bedrijf en de consument een stilzwijgende verlengingsclausule bevat, wordt deze clausule uitdrukkelijk vermeld en vermeld op het voorblad van de overeenkomst.

Artikel 8 : Overmacht en aansprakelijkheid

 1. Wharn is vrijgesteld van alle aansprakelijkheid in het geval van een verplichting die geheel of gedeeltelijk niet is nagekomen of is vertraagd als gevolg van overmacht, een overtreding van de prins, een toevallige gebeurtenis of een andere gebeurtenis buiten zijn macht, veroorzaakt door de Koper of door derden.

 2. Met name worden als overmacht beschouwd: arbeidsconflicten, te late levering van de leverancier, tekorten aan materieel of transportmiddelen, oorlogen, rellen, branden, natuurrampen, slecht weer, pandemieën, terrorisme, ernstige verkeersongevallen tijdens vervoer / reis naar de plaats van levering, ernstige ziekte of onverwacht overlijden van personeel / personeelslid, problemen in verband met telecommunicatienetwerken, wanneer deze de uitvoering van de overeenkomst vertragen of onmogelijk maken.

 3. Wanneer wordt aangenomen dat de Verkoper (Wharn) zich in een van deze uitzonderingsgevallen bevindt; hij zal de onvoorspelbaarheid, de onweerstaanbaarheid van het evenement of de onmogelijkheid van uitvoering van het contract niet hoeven vast te stellen.

  Hieronder de procedure die in dit geval moet worden gevolgd:

   - De verkoper (Wharn) zal de koper (wie het ook is) en (als het technisch en commercieel haalbaar is) onmiddellijk (binnen acht dagen na het optreden van de triggergebeurtenis) informeren over het optreden van het geval van overmacht of onvoorspelbaarheid.

   - Partijen komen binnen 15 dagen na ontvangst van deze informatie door Koper bijeen om te zien of het nodig is om de uitvoeringstermijn te verlengen of de overeenkomst te beëindigen.

   - Indien nodig zal de verkoper de koper (wat het ook is) binnen 30 dagen na deze beslissing in onderling overleg terugbetalen via hetzelfde betaalmiddel als de laatst gebruikte. (Indien commercieel en technisch mogelijk).

 4. Tenzij tegenstrijdige en dwingende wettelijke bepaling, is de Verkoper (Wharn) niet gehouden tot enige vergoeding of schade als gevolg van een geval van overmacht, ongeacht de aard van de schade, direct of indirect, voorzienbaar of onvoorspelbaar, in dit geval. inclusief bedrijfsschade en schade aan personen, zowel jegens de Koper als jegens derden.

 5. Met uitzondering van fraude of grove nalatigheid, is alle aansprakelijkheid voor algemene aansprakelijkheid contractueel beperkt tot het bedrag van de facturering aan de Koper, met een maximum van 5.000 euro, niet verwijderbaar en niet herbeoordelbaar in de tijd.

Artikel 9 : Intellectueel eigendom

 1. De Koper (wie het ook is) erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de verstrekte informatie, communicatie of andere verklaringen met betrekking tot de Producten, logo's en / of de Website eigendom zijn van Wharn, zijn sub -behandelaars of andere begunstigden.

 2. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en / of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wharn, haar onderaannemers of andere begunstigden).

 3. Elke overtreding van de voorgeschreven punten 9.2 en 9.3 van deze voorwaarden zal door de overtreder worden onderworpen aan een forfaitaire boete van 2000 euro, onmiddellijk en volledig verschuldigd aan Wharn, onverminderd mogelijke schade.

Artikel 10 : Geografisch aanbod en geoblocking

 1. Wharn respecteert de toepasselijke wetgeving die de praktijk van "geoblocking" verbiedt, Kopers kunnen de inhoud (en indien van toepassing) de goederen en diensten die via het Platform worden aangeboden kopen van een professional in een ander EU-land, in hetzelfde voorwaarden (dezelfde prijs en leveringsvoorwaarden) als klanten gevestigd in dit land.

Artikel 11 : Klachtenprocedure & geschillen

 1. Wanneer een Koper een klacht wil indienen, kan hij contact opnemen met Wharn op het adres vermeld in punt 1.4. Wharn doet er alles aan om uw klacht binnen 14 werkdagen te behandelen.

 2. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Wharn en Kopers in de zin van deze Algemene Voorwaarden, ongeacht hun woonplaats. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Wharn vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken en tribunalen van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

 3. Indien, om redenen die verband houden met het internationaal recht, nog andere wetgeving van toepassing zou zijn, zal deze in de eerste plaats worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke Belgische wetgeving inzake marktpraktijken en consumentenbescherming.

 4. (Alleen voor consumenten) In het kader van de buitengerechtelijke beslechting van geschillen is de door de federale regering opgerichte dienst voor consumentenbemiddeling bevoegd om elk verzoek om buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen te ontvangen. Deze dienst verwerkt het verzoek zelf of draagt ​​het over aan de gekwalificeerde entiteit. U kunt contact opnemen met de dienst voor consumentenbemiddeling via de volgende link: http://www.mediationconsommateur.be//nl.

 5. (Alleen voor consumenten) In het geval van een grensoverschrijdend geschil kunt u ook gebruik maken van het "Online Dispute Resolution" -platform van de Europese Unie via de link: https://ec.europa.eu/odr.