Algemene gebruiksvoorwaarden van het "Wharn" platform

Laatste wijziging : 10 juni 2020


Artikel 1 : Definities

« Wharn » : het bedrijf Wharn zoals vermeld in punt 2.1 van deze algemene gebruiksvoorwaarden ;

« Het Plateform » : het Wharn-platform dat toegankelijk is via het mobiele of pc-versie (beschikbaar via de link www.wharn.com) ;

« Algemene gebruiksvoorwaarden » : de huidige algemene gebruiksvoorwaarden van het « Wharn » Platform ;

« Betaalbare pin » : bepaalde "pinnen" in de categorie "There" (daar) die te koop worden aangeboden via het Platform (pinnen met vrije locatie en timing - dit kunnen vooraf terugkerende evenementen zijn). De prijs van een betaalde pin hangt af van de mate van reclame, zichtbaarheid, herhaling en de mate van zoom ;

« Gebruiker » : iedereen die een van de diensten van het platform gebruikt en een gebruikersaccount op het platform heeft aangemaakt ;

« Gebruikersaccount » : de persoonlijke interface die een gebruiker heeft op het platform en die hem onder andere toegang geeft tot de diensten van het platform ;

« Bezoeker »: iedereen die toegang heeft tot het platform zonder een gebruikersaccount aan te maken.

Artikel 2 : Toepassingsgebied

 1. Door het platform te bezoeken of door toegang te krijgen tot de functionaliteiten van het Wharn Platform (door een gebruikersaccount aan te maken), beschikbaar via de volgende link www.wharn.com, de bezoeker of de gebruiker ( Degene die een gebruikersaccount heeft aangemaakt) verklaart deze gebruiksvoorwaarden van het platform, geschreven door de bedrijf Wharn, met maatschappelijke zetel 42 vrijheidslaan, 1081 Brussel, België en met het bedrijfsnummer XXXXX het nummer te hebben gelezen en zonder voorbehoud te hebben aanvaard. Hierna “Wharn”.

 2. Deze gebruiksvoorwaarden zijn ook van toepassing op de levering van alle digitale inhoud (gratis of tegen betaling) die door Wharn aan gebruikers wordt verstrekt via hun account dat op het Platform is aangemaakt.

 3. Deze gebruiksvoorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene of specifieke voorwaarden van de bezoeker / gebruiker en alle tussen bezoekers / gebruikers en Wharn gesloten overeenkomsten die betrekking hebben op hetzelfde object. Elke afwijking van de toepassing van deze algemene gebruiksvoorwaarden is uitgesloten, tenzij deze het voorwerp is geweest van een (voorafgaande) schriftelijke overeenkomst tussen de betrokken bezoeker(s) / gebruiker(s) en Wharn.

 4. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen zonder kennisgeving of voorafgaande waarschuwing door Wharn worden herzien of bijgewerkt. Al deze wijzigingen zijn bindend voor gebruikers telkens wanneer ze toegang krijgen tot het platform; het is dus raadzaam om ze elke keer dat u het Platform gebruikt om deze te raadplegen. De datum van de laatste wijziging wordt vermeld aan het begin van deze gebruiksvoorwaarden.

 5. In geval van verschillen tussen de taalversies van deze voorwaarden, prevaleert de Franse taalversie.

 6. In het geval van een substantiële wijziging van deze voorwaarden, heeft Wharn een middelenverbintenis (indien commercieel en technisch haalbaar) om zijn gebruikers hiervan op de hoogte te stellen door middel van geschikte meldingen, bijvoorbeeld door een op het platform zichtbare kennisgeving te plaatsen of door hun toestemming te vragen via een intern bericht naar gebruikersaccounts of door een e-mail te sturen.

Artikel 3 : Doel van het platform

 1. Het platform "Wharn", wiens slogan is "Wat, waar, wanneer" integreert een kaart en een agenda in een interactietool waarmee gebruikers in ruimte en tijd kunnen communiceren via "pinnen" op verschillende punctuele of terugkerende evenementen.

 2. Deze pinnen (digitale inhoud) vallen in twee categorieën namelijk "Here" (hier en nu) en "There" (daar en dan) die verschillende niveaus van reclame (privé of openbare gemeenschappen) kunnen hebben die gebruikers definiëren zichzelf.

 3. De "Here"-pinnen zijn onmiddellijk en worden bepaald door de plaats en het tijdstip van verzending van de pen. De "There" pinnen hebben gratis lokalisatie en timing.

 4. De "Here"-pinnen zijn gratis en bepaalde "There"-pinnen zijn betalend (de prijs varieert afhankelijk van de mate van publiciteit) en zijn voornamelijk bedoeld voor bedrijven, ondernemers of individuen die terugkerende evenementen willen publiceren of niet door hen worden georganiseerd andere gebruikers of het publiek.

Artikel 4 : Wharn's verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van het platform

 1. Behalve in het geval van grove of opzettelijke nalatigheid of grove schuld van zijn kant, is Wharn niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade (inclusief winstderving, kosten om een ​​gelijkwaardige dienst of product te verwerven of verlies van mogelijkheden) geleden door de gebruiker, de bezoeker of derden en voortvloeiend uit het gebruik van het Platform of het onvermogen om het te gebruiken, ongeacht de oorzaak.

 2. Meer bepaald is Wharn onder meer niet verantwoordelijk voor directe en indirecte schade veroorzaakt door de overdracht van virussen ondanks bestaande veiligheidsmaatregelen, de onderbreking van de toegang tot het Platform veroorzaakt door communicatieproblemen, kanaal of verbinding, ongeoorloofde toegang tot de site, stakingen of andere gevallen van overmacht.

 3. De gebruiker / bezoeker accepteert dat als iemand een procedure tegen Wharn initieert met betrekking tot een schending van de artikelen 4.1 tot en met 4.2, 6 en/of 7 van de huidige gebruiksvoorwaarden, binnen de limiet die is toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, hij of zij vrijwaren Wharn en vrijwaren van alle schade, verliezen en uitgaven van welke aard dan ook (inclusief redelijke advocatenhonoraria) als gevolg van deze rechtszaak.

 4. Voor zover er voor Wharn een aansprakelijkheidsverplichting bestaat als gevolg van een schending van haar contractuele verplichtingen, is het totale bedrag van de schade beperkt tot voorzienbare schade.

 5. Wharn behoudt zich het recht voor om de toegang tot het platform op elk moment te onderbreken in geval van risico op misbruik of fraude of om onderhoud uit te voeren of enige verbetering of wijziging aan te brengen.

 6. Wharn zal al het mogelijke doen om de duur van deze onderbrekingen te beperken en zal, voor zover mogelijk (indien commercieel en technisch haalbaar), de gebruikers informeren over deze onderbrekingen en hun geschatte duur.

 7. Niettegenstaande het bepaalde in artikel 4.6 van deze voorwaarden, kan Wharn in de onderstaande gevallen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot het platform onderbreken voor een of meer gebruikers / bezoekers of in het algemeen:

   - Indien Wharn op de hoogte is van een risico verbonden aan het gebruik dat is / zou worden gemaakt door een of meer bezoeker(s) / gebruiker(s) ;

   - Om onderhoud aan het platform uit te voeren en / of eventueel noodzakelijk geachte verbeteringen of modificaties door te voeren ;

   - In geval van overmacht (overmacht betekent elke gebeurtenis die alleen of in combinatie met andere gebeurtenissen / omstandigheden de toegang of de beveiliging van het platform beïnvloedt en waarover Wharn geen controle heeft) ;

   - Als Wharn haar activiteiten beëindigt (door gebruikers 3 maanden van tevoren te informeren) of in geval van faillissement of gerechtelijke reorganisatie.

Artikel 5 : Inhoud gepubliceerd op het platform (door Wharn)

 1. Wharn garandeert de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de op het Platform gepubliceerde informatie niet en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud ervan, behalve in geval van nalatigheid of ernstig of opzettelijk wangedrag van zijn kant. Voor zover er een aansprakelijkheidsverplichting voor Wharn bestaat als gevolg van een schending van haar contractuele verplichtingen, is het totale bedrag van de schade beperkt tot voorzienbare schade.

 2. Wharn behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de op het Platform verstrekte informatie te wijzigen om geldige redenen, zoals de verbetering van bestaande functies of kenmerken of de toevoeging van nieuwe functies of kenmerken aan diensten en inhoud, de implementatie van wetenschappelijke en technologische vooruitgang en redelijke technische aanpassingen, de garantie van de werking of de veiligheid van het platform alsook om juridische of regelgevende redenen.

 3. Met betrekking tot de websites waarnaar hyperlinks vanaf het platform worden voorzien, zijn de eigenaren van deze sites exclusief verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina's, evenals de verkoop van de producten die daar worden aangeboden en de verwerking van de bestellingen die daarop betrekking hebben.

Artikel 6 : Verantwoordelijkheid van gebruikers

 1. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor alle inhoud die zij op het Platform publiceren. (Met name in pinnen of via opmerkingen) Wharn is niet verantwoordelijk voor gebruikersinhoud en valideert geen mening uitgedrukt in gebruikersinhoud.

 2. Gebruikers stemmen ermee in om het Platform te goeder trouw te gebruiken en om te voldoen aan de huidige wetgeving, en in het bijzonder om zich te onthouden van:

   - valse of misleidende inhoud of berichten naar Wharn sturen (en deze inhoud indien nodig bijwerken om ervoor te zorgen dat deze niet vals of misleidend wordt), obsceen, racistisch of xenofoob, beledigend, illegaal, liegen, inbreuk maken op de privacy van anderen, beledigend, schadelijk, gewelddadig, bedreigend of intimiderend, lasterlijk, een overtreding vormt van een intellectueel eigendomsrecht of enig ander recht, of dat aanmoedigt of deelneemt aan een van deze dingen ;

   - om e-mailadressen of andere soorten inhoud aan Wharn te verstrekken zonder voorafgaande toestemming van de betrokken personen ;

   - inhoud naar Wharn sturen die de rechten van een derde schendt of deze op welke manier dan ook schaadt (intellectuele eigendomsrechten, privacy, bedrijfsgeheimen enz.) ;

   - alle literaire, artistieke, visuele of audiovisuele inhoud van het platform kopiëren voor andere doeleinden dan persoonlijk overleg ;

   - door de definitieve of voorlopige overdracht de gehele of een deel van de inhoud van het Platform of alle of een deel van een of meer databases die beschikbaar zijn op de Site extraheren, ongeacht de gebruikte extractiemethode ;

   - hergebruik, door het publiek, de inhoud van het Platform of een deel of een of meer van de databases die op het Platform beschikbaar zijn, geheel of gedeeltelijk, in welke vorm dan ook, openbaar te maken ;

   - inhoud naar Wharn sturen die naar illegale websites verwijst of ongepaste inhoud bevat ;

   - het platform gebruiken voor het verzenden van spam, ongevraagde, piramidemail of voor een soortgelijk of frauduleus proces ;

   - technische apparaten omzeilen om documenten en multimedia-elementen te beschermen ;

   - elke actie die kan leiden tot verstoring van de goede werking van het Platform, de Dienst, inclusief het gebruik van computerwormen, virussen, bom-software of het massaal versturen van brieven ;

   - proberen ongeoorloofde toegang tot enig deel van het Platform of tot apparatuur die wordt gebruikt voor de werking van de Site te schenden ;

   - gebruik een valse naam, een pseudoniem of claim de identiteit van een andere persoon of entiteit ;

   - het Platform gebruiken voor andere doeleinden dan die voorzien in deze Voorwaarden.

 3. Wharn mag, zonder dit te hoeven doen, gebruikersinhoud controleren, beoordelen of bewerken. In alle gevallen behoudt Wharn zich het recht voor om de toegang tot gebruikersinhoud te verwijderen of te deactiveren die, naar het oordeel van Wharn, naar eigen goeddunken in strijd is met de huidige gebruiksvoorwardenvoorwaarden, de algemene verkoopvoorwaarden , de Privacy en cookie beleid van Wharn en de wet van kracht of openbare orde. Wharn kan deze stappen nemen zonder eerst de betrokken gebruiker of een derde partij hiervan op de hoogte te stellen. Het verwijderen of uitschakelen van toegang tot gebruikersinhoud is naar goeddunken van Wharn en Wharn belooft niet de toegang tot specifieke gebruikersinhoud te verwijderen of uit te schakelen.

 4. De Gebruiker is ook verplicht om Wharn onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen als hij zich bewust wordt van ongepast gedrag of gebruik in verband met de Site door een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@wharn.com.

Artikel 7 : Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle teksten en afbeeldingen die beschikbaar zijn op het platform zijn het exclusieve eigendom van Wharn of andere bedrijven die Wharn een licentie hebben verleend om deze teksten of afbeeldingen te publiceren. De teksten, afbeeldingen, illustraties, lay-out, programma's, functionaliteiten, broncodes van het Platform worden ook beschermd door Titel 5 van Boek XI van de WER met betrekking tot copyright en naburige rechten.

 2. Elke extractie, kopie, bruikleen, aanpassing en / of enige andere vorm van gebruik van de gehele of een deel van de inhoud van het platform, in welke vorm of op welke manier dan ook, is ten strengste verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wharn.

 3. Alle handelsmerken (het merk Wharn is een geregistreerd handelsmerk en het logo is auteursrechtelijk beschermd), labels en logo's, al dan niet geregistreerd, die op het platform verschijnen, zijn het exclusieve eigendom van Wharn of andere bedrijven en mogen niet worden gereproduceerd zonder hun uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming. In het bijzonder kunnen bezoekers ze niet gebruiken als metatags op andere websites / platforms.

 4. Elke overtreding van de voorgeschreven punten 7.2 en 7.3 van deze voorwaarden zal door de overtreder worden onderworpen aan een forfaitaire boete van 2000 euro, onmiddellijk en volledig verschuldigd aan Wharn, onverminderd eventuele schade.

Artikel 8 : Uitsluiting van een gebruiker

 1. In het geval van een bijzonder ernstige schending van deze gebruiksvoorwaarden, of het niet-naleving van de rechten van derden, aanvaardt de gebruiker dat Wharn zich het recht voor behoudt om naar eigen goeddunken om het uit te sluiten zonder kennisgeving of recht op terugbetaling.

 2. De uitsluiting van een gebruiker laat andere sancties waarin deze voorwaarden of de wet voorzien, onverlet.

Artikel 9 : Vrijwaringsclausule

 1. Indien een of meer artikelen van deze algemene gebruiksvoorwaarden om welke reden dan ook ongeldig zouden worden verklaard, zou deze omstandigheid niet tot gevolg hebben dat deze gebruiksvoorwaarden als geheel nietig worden verklaard, noch wordt voorkomen de uitvoering van de overige bepalingen.

 2. In het geval dat de betwiste bepaling de aard van deze gebruiksvoorwaarden aantast, zullen elk van de partijen trachten onmiddellijk en te goeder trouw te onderhandelen over een geldige bepaling met een gelijkwaardig economisch effect of, op zijn minst, zo dicht mogelijk mogelijk vanaf het effect van de geannuleerde voorziening.

Artikel 10 : Toepasselijk recht en geschillen

 1. Elke claim chil met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden moet aan Wharn worden gemeld via het volgende contact: info@wharn.com binnen acht (8) kalenderdagen na kennis te hebben genomen van het feit dat aanleiding geeft tot de klacht. Het ontbreken van enig geschil volgens de bovengenoemde regels houdt in dat de gebruiker onvoorwaardelijk en onvoorwaardelijk akkoord gaat met het feit dat aanleiding geeft tot de klacht en, de facto, de definitieve afstand doet van elke claim op deze rekening.

 2. Deze gebruiksvoorwaarden worden ook beheerst door het Belgische recht en elk geschil met betrekking tot hun interpretatie of uitvoering is onderworpen aan de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel, voor zover toegestaan ​​door de regels van het internationaal recht privé van toepassing.

 3. Alvorens enige stap te zetten in de richting van de gerechtelijke oplossing van een geschil, komen de gebruiker en Wharn overeen om te proberen het in der minne op te lossen. Daartoe nemen zij eerst contact met elkaar op, alvorens eventueel een beroep te doen op bemiddeling, arbitrage of enige andere alternatieve wijze van geschillenbeslechting.